• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Khoa học-công nghệ

BÁO CÁO KHOA HỌC : MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THỤ THAI, KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SẢN XUẤT CỦA BÊ SINH RA TỪ TINH BÒ HOSTEIN FRESIAN (HF) PHÂN ĐỊNH GIỚI TÍNH CÁI

  Tăng Xuân Lưu, Trần Thị Loan, Phùng Quang Trường, Ngô Đình Tân, Khuất Thị Thu Hà và Nguyễn Yên Thịnh                             Địa chỉ liên hệ:Tangxuanluubavi@gmail.com (Trình bày tại hội nghị Khoa học chuyên ngành Chăn nuôi – thú y Bộ NN và PTNT ngày 29/8/2018 tại Viện Chăn nuôi) TÓM TẮT Một số yếu tố ảnh...

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. HOTLINE: 0359714811