• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo KHCN

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI BÒ SỮA ĐẾN BỆNH AXIT DẠ CỎ

Link: https://trungtambocobavi.com/wp-content/uploads/2019/07/1_B%C3%A0i-b%C3%A1o_TN1.pdf

 

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586