• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo KHCN

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG PROPYLENE GLYCOL ĐẾN PHÒNG BỆNH KETOSIS Ở BÒ TIẾT SỮA

LINK: https://trungtambocobavi.com/wp-content/uploads/2019/07/4_B%C3%A0i-b%C3%A1o-4_TN4.pdf

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586