• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo KHCN

HIỆU QUẢ CỦA NANO BẠC TRONG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VIÊM MÓNG BÒ SỮA

link: https://trungtambocobavi.com/wp-content/uploads/2019/07/B%C3%A0i-b%C3%A1o-vi%C3%AAm-m%C3%B3ng.pdf

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586